مردان كوچك دردهاي بزرگ

ولي مي دانم
چيزي خواهد آمد
كه زمستان گور هم،
آمدنش را، احساس خواهد كرد
✍️ جبار احمدي ، #كودك_كار
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram