يك جور ژن نهفته استكه وقتي بابت ميشينه سر سفره انقلاب يهو فعال ميشه

#ژن_خوب يك جور ژن نهفته است كه وقتي بابات ميشينه سر #سفره_انقلاب يهو فعال ميشه و در سن 20 سالگي قراردادهاي ميلياردي مي بندي!
#عارف
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram