به ياد جوانمردي كه در برابر آخوند حكومتي ايستاد

به ياد جوانمردي كه در برابر آخوند حكومتي ايستاد
قتل مظلومانه او را محكوم كنيم!
مراسم هفتم، روز جمعه،30تير
ساعت 18-19:30
بهشت زهرا-قطعه310،رديف52،شماره27
#اصغرنحوي_پور 
#قيام_تا_آزادي
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram