هشتمين سالگرد شهيد محمد كامراني

هشتمين سالگرد شهيد #محمد_كامراني
29تير - ساعت 18:30 تا 20
بهشت زهرا، قطعه221، رديف 27، شماره 29
همراه شو عزيز!
#كشته_نداديم_كه_سازش_كنيم

-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram