گوشمالي يك بسيجي توسط جوانان ياسوج

جوانان #ياسوج يك بسيجي را كه به بهانه #امر_به_معروف مزاحم مردم ميشد گوشمالي دادند.
دوره #آتش_به_اختيار ي تمام شده
#مزدوربروگمشو
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV
Image may contain: text

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram