در حقيقع ما خود آزادي هستيم

آزاديخواهي ما به اين دليل نيست كه عاشق #آزادي هستيم، بلكه در حقيقت ما خود آزادي هستيم.
«اشو»
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram