كري خوندن آخوندها براي #تحريم هاي جديد

😏 كري خوندن آخوندها براي #تحريم هاي جديد!
لارگاني:در صورت تصویب تحریم جدید از سوی کنگره آمریکا، دولت موظف شود غنی‌سازی 20درصد را در دستور کار خود قرار دهد
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram