صحنه شليك به جوان معترض در مترو شهر ري

صحنه شليك به جوان معترض در #مترو_شهرري !
از اين فاصله نزديك...
اونوقت ميگن قبلش فرمان داديم و به پا شليك كرديم و تو راه فوت شد!
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram