حريف افكارت نخواهي شد

گوش هايت را مي گيري
چشم هايت را مي بندي
زبانت را گاز مي گيري
اما حریف افکارت نخواهي شد
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram