به ياد محمد كامراني شهيد راه آزادي

به ياد #محمد_كامراني شهيد راه آزادي
مراسم يادبود در #بهشت_زهرا / 29 تير
مرده‌گان ِ آن سال
عاشق‌ترين ِ زنده‌گان بوده‌اند.
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram