تجمع غارت شده هاي موسسه توسعه( آرمان) - #همدان

🔸🔶🔸 تجمع غارت شده هاي موسسه توسعه( آرمان) - #همدان 
28تير
#صداي_بيصدايان_باشيم
#قيام_تا_آزادي
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram