مراسم وداع با آتنا اصلاني در مغان

🌹 مراسم وداع با #آتنا_اصلاني در #مغان
بر لب، سرود شعله نوشتار مي شود
اين خشم ذره ذره تلنبار مي شود...
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram