ما اومديم بميريم يا پول رو پس بگيريم


✌️
 #ما_اومديم_بميريم_يا_پول_رو_پس_بگيريم ✌️
تجمع امروز غارت شده هاي موسسات اعتباري 
#تهران
#قيام_تا_آزادي
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram