تشكيل زنجيره انساني در دفاع از درياچه اروميه

جمعي از مدافعان #محيط_زيست 23 تير با وجود فضاي امنيتي شديد، براي نجات #درياچه_اروميه زنجيره انساني تشكيل دادند.
ياشاسين!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram