تجمع حقابه داران و حاميان محيط زيست به طرح انتقال آب از هليل رود در روز4مرداد

تجمع حقابه داران و حاميان محيط زيست به طرح انتقال آب از هليل رود در روز4مرداد
اين طرح باعث تخريب #محيط_زيست و نابودي #كشاورزي ميشود
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram