وزير اطلاعات گفته با احضار وبازداشت و زنداني كردن فعالان مدني مخالفه!!!

با این حساب فکرکنم این حمله وهجوم و بگیروببندا کار مردم باشه!!! 
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram