پشت پرده جديد از مصاحبه تلويزيون رژيم حول درگيري مترو شهر ري

پشت پرده جديد از مصاحبه تلويزيون رژيم حول درگيري #مترو_شهرري
چرا آخوندها فقط سر #حجاب حساسن ؟ به رباخواري كاري ندارن!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram