تويي تنها كه مي خواني

🌹 در اين شب ها
كه گل از برگ و 
برگ از باد و 
باد از ابر مي ترسد
تويي تنها كه ميخواني
رثاي قتل عام و خون پامال تبار آن شهيدان را...
#تابستان67
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram