لغو مسابقات شمشيربازي تيم زنان ايران

🔸🔹🔸 فدراسيون شمشيربازي رژيم به دليل بالا بودن سطح مسابقات و عدم تجربه اندوزي!!! مسابقات تيم زنان ايران را لغو كرد!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram