طاهر قادرزاده به سه سال حبس تعليقي محكوم شد

#طاهر_قادرزاده قبل از اين به اتهام تشويش اذهان عمومي و تلاش براي راه اندازي تجمع #معلمان به 91 روز حبس تعزيري محكوم شده بود
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram