در سالگرد جنايت تابستان 67 تكرار مي كنيم

🌹در سالگرد جنايت #تابستان67 تكرار مي كنيم:
نه فراموش ميكنيم و نه مي بخشيم، محاكمه قاتلان!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram