به ياد #شاملو كه خود شاخه اي ز جنگل خلق بود!

🌹 به ياد #شاملو كه خود شاخه اي ز جنگل خلق بود!
شاعري كه قلب هاي سرد و تهي مانده را 
ز شوق
سرشار مي كند
او رو به صبح طالع، چشمان خفته را 
بيدار مي كند
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram