ميز سياسي-6مرداد- ميدونستين رژيم شكايت داره كه فيلتركمه؟

ميز سياسي-6مرداد- ميدونستين رژيم شكايت داره كه فيلتركمه؟
گوشمالي يك آخوند فضول
چرا رژيم نميتونه تلگرام رو فيلتر كنه؟
خصوصي دونستن داخل خودرو توطئه دشمنه!
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram